» Ghiduri BG

Биотични рискови фактори при производството на обикновена зимна пшеница специфични за района на южна Добруджа и техния контрол

Обикновената зимна пшеница е основна зърнено-житна култура за България. Площите заемани от нея варират между 1 – 1.2 мил. ha, а общото производство за страната е 3.5 мил. тона. Пшеницата заема над 40% от обработваемите площи в южна Добруджа, което я превръща в основна земеделска култура за района. През последните пет години заетите от пшеницата площи в област Добрич варират 96.1 до 120.5 хил. ha, като общото производство е от 342 до 680 хил. тона (фиг. 1).Четене на PDF.

Биотични рисковеза земеделското производство при слънчогледа в района на южна Добруджа и техния контрол

Добре развитото селско стопанство в южна Добруджа е повлияно от благоприятните природни условия, географското положение на територията, естественото почвено плодородие. Района е изключително подходящ за отглеждане на житни и технически култури. Основната маслодайна култура е слънчогледа, който заема 96% от посевните площи с технически култури. През последните пет години площите заемати от тази култура варират от 89 до 104 хил. ha. (фиг. 1). По производството на слънчоглед регионът е на първо място в България и се явява втората по значение земеделска култура след пшеницата. Общото производство на слънчоглед в южна Добруджа за същия период е от 11.8 до 25.2 хил. Тона. Четене на PDF.